söke ekspres gazetesi
  • söke ekspres gazetesiKUR'AN'IN MEDENİYET İNŞASI VE HZ. PEYGAMBER -I


KUR’AN’IN MEDENİYET İNŞASI VE HZ. PEYGAMBER -I

Kur’an-ı Kerîm, Allah (c.c.) tarafından, Hz. Muhammed (a.s.)’e yaklaşık 23 yılda vahiy meleği Cebrail aracılığıyla bölümler halinde Arapça olarak indirilen, hakikat, hikmet ve öğütlerle dolu ilâhî kitabın adıdır.  Hz. Peygamber’den günümüze kadar nesilden nesle hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiştir.
Kur'ân, kelimelerinin seçili‏şi, cümlelerinin kuruluşu, âyetlerinin tertibi, laf‎ızlar‎ ve manas‎ı ile tamamen Allah'a (c.c) aittir. Kur'ân; insanlar ve cinler bir araya gelseler bir benzerini meydana getiremeyecekleri bir kitapt‎ır ( İsra 17/88).  O, daha önceki ilâhi kitapları doğrulay‎ıcıdır (Maide, 5/48).
Kur’an, insanları gerçek mutluluğa ulaştırmak için âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Bu sebeple, kıyâmete kadar her çağın insanına hitap eden ve yol gösteren prensiplere sahiptir.
Kur’an’ın amacı, Hz. Peygamberin (a.s.) önderliğinde, kendimizle barışık, Yaratanımızla barışık ve çevremizle barışık bir hayat yaşayarak; iyi insan, iyi Müslüman ve iyi bir vatandaş olmamızı sağlamaktır. 
Kur’an, kendinden önceki diğer ilahi kitaplarda da yer alan, Allah’a, peygamberlerine, kitaplarına, meleklerine, âhiret gününe, her şeyin Allah’ın takdir ve yaratmasıyla olduğuna inanmayı imanın esası olarak bildirmiştir. Bu temel esas üzerine canın, malın, neslin, aklın ve dînin korunması gibi, dînin temel esaslarını yeniden ortaya koymuş, onlardaki gerçekleri tasdik etmiş, tahrif edilen hususları da düzeltmiştir.
Kur’an, öncelikle indiği topluma ve sonra bütün inanlığa, dünyada ve âhirette mutlu olmanın yollarını gösterilen bir mesajdır. Kur’an, doğru ve yanlışı birbirinden ayırabilen, ahlâki idrake sahip insanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  Böylece Kur’an, yeryüzünde sağlam ve gerçek bir ahlâki temele dayalı bir sosyal yapının kurulmasını öngörmektedir.
Kur'an'‎n ana konusu, Allah ve insandı‎r. Allah'‎ın emir ve yasakları‎nı‎, helal ve haramları‎nı‎, öğüt ve tavsiyelerini, hüküm ve s‎ını‎rlar‎ını‎, iman, ahlak ve ibadet kurallar‎ını‎, iman edip salih amel i‏şleyenlerin mükâfatları‎nı‎, inkar ve isyan edenlerin âhiretteki cezalarını‎, ibret alı‎nmas‎ı için geçmi‏ş kavimlerin kı‎ssaları‎nı‎ ve âhiret ahvâlini anlat‎ır. İnsanı‎n kendisine, Yarat‎ıcısına, insanlara, çevreye ve diğer varlı‎klara karşı ‏‎ görevlerini bildirir.
Vahyin ilk sesi olan ‘‘oku!’’ âyeti, başlı başına tek kelimeyle seslendirilmiş bir medeniyetin ilahi solukla dirilişinin sembolüdür.  ‘‘Rabbinin adıyla tekrar oku!’’, yine ve tekrar ‘Oku!’ emri, medeni bir toplumun, bilgilenme temeline oturtulduğunu haykırmaktadır.
Kur’an sözcüğü “okumak” anlamına gelir. Medeniyetin temel taşı okumak ve bilim yapmaktır. Bu sebepledir ki Kur’an’ın ilk emri “oku” olmuştur. Bu emrin gereği, Kur’an’ı ve insanın dünyevî ve uhrevî mutluluğu için gerekli olan kâinattaki her şeyi okumaktır. Allah’ın elçisi: “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” (Buharî, IV, 108) diye buyurmuştur. Allah’ın mesajını okumamız, anlamamız, uygulamamız ve anlatmamız istenmektedir.  (Nahl, 29/45) Başka bir ifade ile okumanın gayesi bilgi edinmek ve bu bilgiyi değere dönüştürmek, yaşamak ve paylaşmaktır.
(GELECEK HAFTA DEVAM EDECEK)

 

Bu makale 1268 kez okundu.


Yorumlar
    Henüz bu Makaleye ait yorum bulunmamaktadır. Yorum Yaz