söke ekspres gazetesi
  • söke ekspres gazetesiKUR'AN İLAHİ VE EVRENSEL BİR KİTAPTIR


KUR’AN İLAHİ VE EVRENSEL BİR KİTAPTIR

Kur’an-ı Kerim, Allah’ın kelamıdır. İnsanlığı dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmak için son peygamber Hz. Muhammed (s.a.s.)’e Arapça olarak Cebrail aracılığıyla vahyedilmiştir. Hz. Peygamberden itibaren nesilden nesile bize kadar tevatür yoluyla nakledilegelmiştir. Okunmasıyla da ibadet olan Kur’an evrensel ilkeler ihtiva etmektedir.
Kur'ân; insanlar ve cinler bir araya gelseler bir benzerini meydana getiremeyecekleri bir kitapt‎ır. (İsra 17/88) O, daha önceki ilahi kitapları doğrulay‎ıcıdır. (Maide, 5/48)
Kur'ân, tamamen Allah sözüdür. Kelimelerinin seçili‏şi, cümlelerinin kuruluşu, âyetlerinin tertibi, laf‎ızlar‎ ve manas‎ı ile tamamen Allah'a aittir. Bu konuda, vahiy meleği ve Peygamberimiz (a.s.) sadece birer vas‎tad‎ır.
Kur’an evrensel bir kitaptır. Kur’an’ın getirdiği prensipler, vahyedildiği günden itibaren kıyamete kadar bütün zaman ve mekânlarda yaşayan insanlara yöneliktir. Yani O genel olarak iman, ibadet ve ahlaki konularda everensel mesajlar içermektedir. Hz. Peygamber’in Arap ve Arap olmayan bütün insanlara gönderilmiş olduğunu Kur’an bize şöyle açıklamaktadır: “Ey Muhammed! Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak göndermişizdir; fakat insanların çoğu (bu gerçeği) bilmez.” (Sebe 34/28)
Kur’an-ı Kerim, kendinden önceki diğer ilahi kitaplarda da yer alan, Allah’a, peygamberlerine, kitaplarına, meleklerine, ahiret gününe, her şeyin Allah’ın takdir ve yaratmasıyla olduğuna iman; canın, malın, neslin, aklın ve dinin korunması gibi, dinin temel esaslarını yeniden ortaya koymuş, onlardaki gerçekleri tasdik etmiş, tahrif edilen hususları da düzeltmiştir.?Esas itibariyle, peygamberler tarafından insanlara tebliğ edilmiş olan dinin temel prensiplerinde değişiklik yoktur. Fakat zaman ve mekânın, sosyal şartların değişmesine bağlı olarak ibadet şekillerinde ve bazı hükümlerde birtakım değişiklikler olmuştur. Allah, bir peygamberin getirdiği dinde olmayan bazı hükümleri, daha sonraki bir peygamberin dininde ortaya koymuştur. Önceki peygamberlerin getirdiği bazı hükümleri sonradan gönderdiği peygamberlerle ortadan kaldırmıştır.?Kur’an-ı Kerim’in içerdiği temel hüküm ve prensipler kıyamete kadar geçerlidir. Bunlar, zaman, mekân ve diğer şartlara bağlı olmaksızın süreklilik arz eder. Her çağ ve toplumdaki Müslümanlar için yönlendirici ve bağlayıcı niteliktedir.
Kur’an, insanları gerçek mutluluğa ulaştırmak için âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Bu sebeple, kıyâmete kadar her çağın insanına hitap eden ve yol gösteren prensiplere sahiptir. Kişinin gerçek mutluluğa ulaşması, içerisinde insanlık için bütün saadet ilkelerini ihtiva eden Kur’an-ı Kerim’in hikmet dolu prensiplerini uygulaması ve onun gösterdiği yola yönelmesiyle gerçekleşebilir.
Kur'an'‎n ana konusu Allah ve insandı‎r. Kur'an, Allah'ı‎ ve insan‎ı tanı‎tı‎r. Allah'‎ın emir ve yasakları‎nı‎, helal ve haramları‎nı‎,öğüt ve tavsiyelerini, hüküm ve s‎ını‎rlar‎ını‎,  iman, ahlak ve ibadet kurallar‎ını‎, iman edip salih amel i‏şleyenlerin mükâfatları‎nı‎, inkâr ve isyan edenlerin ahiretteki cezaları‎ın‎, ibret alı‎nmas‎ı için geçmi‏ş kavimlerin kı‎ssaları‎nı‎ ve ahiret ahvâlini anlat‎ır. İnsanı‎n kendisine, Yarat‎ıcısına, insanlara, çevreye ve diğer varlı‎klara karşı ‏‎ görevlerini bildirir.
Şüphesiz bunlara inanmak öncelikle imani bir meselesidir. İman da, inanarak, isteyerek ve muhabbetle bağlanma olayıdır. Zorla insanların inandırılması ne mümkündür ve ne de Kur’an ayetlerinde zikredildiği üzere buna gerek vardır. Ondört asır boyunca son ilâhi din olan İslam’ın yüce kitabı Kur’an üzerinde yapılan araştırmalarda, O’nun kıyamete kadar geçerli ve evrensel ilahi bir kitap olduğunun hilafına (aksine), -bazı müsteşriklerin uyandırmaya çalıştıkları delilsiz bir takım şüpheler dışında- herhangi bir şey ortaya konulamamıştır. Bilakis bu delilsiz iddialar Kur’an’a olan bağlılığı daha da artırmıştır.
Sevgili Peygamberimiz rehberliğinde Kur’an’ın evrensel mesajını doğru anlayıp yaşayabilmemiz dileğiyle esen kalın.

Mevlüt HALİLOĞLU
Söke Müftüsü
Ocak  2012 - Söke

 

Bu makale 1279 kez okundu.


Yorumlar
    Henüz bu Makaleye ait yorum bulunmamaktadır. Yorum Yaz