söke ekspres gazetesi
  • söke ekspres gazetesiKırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi


KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ


Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Uyguntüzel, "Tarıma Dayalı Yatırımlar" konusunda yatırım yapmak isteyenleri bilgilendirmek için konuya ilişkin tebliğ hakkında bir basın açıklaması yaptı.
Tebliğ, (Tebliğ no: 2009/47) 30 Ekim 2009 tarihinde (27391 sayılı Resmi Gazetede) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu konuda yatırım yapmak isteyenlerin, Tebliğ yayınlandıktan sonraki 60 (altmış) gün içerisinde proje tekliflerini Aydın İl Tarım Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir. Yatırım yapacakların uyması gereken usul ve esaslar aşağıdaki tebliğde açıklanmıştır.
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ
(TARIMA DAYALI YATIRIMLAR)
Bu Tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, toplu basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı konuları
1-    Ekonomik yatırım konuları
(1) Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında;
a)    Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı,
b)    Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,
c)    Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,
ç) Alternatif enerji kaynaklan kullanan seraların yapımına yönelik yatırımlar,
d)    Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar eneıjisi üretim tesisleri, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
(2) Ekonomik yatırımlar programı kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmez.
2- Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları
(1)    Toplu basınçlı sulama sistemi yatırım konuları, kamu kurumlarınca yapılmış mevcut sulama tesislerinin basınçlı sulama tesisine dönüştürüldüğü, toplu basınçlı sulama tesisi yatırımlarına yönelik proje başvurularını kapsar.
(2)    Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları kapsamında yeni sulama tesisi yapım projelerine hibe desteği verilmez. Su kaynağından suyun alınması amacıyla tesis edilecek su alma yapıları ve yeni kuyu açılması faaliyetini kapsayan proje başvuruları kabul edilmez.
Uygulama illeri: Program çerçevesinde 81 İl'de yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilir. Yatırım süresi: Yatırım projeleri, 01.Aralık.2010 tarihine kadar tamamlanmalıdır.
Ekonomik yatırımlar için başvuru sahiplerinde aranacak özellikler
(1)    Bu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen yatırım konularım gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler'tarafından yapılırr"™®^''"'
(2)    Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.
Bu kapsamda Bireysel olarak Gerçek kişiler veya Grup olarak Kolektif şirket, Limited şirket ve Anonim şirket şeklinde kurulmuş olan Şirketler, Vakıflar, Tarımsal Amaçlı Kooperatif ve Birlikler ile bunların üst örgütleri başvuru yapabilirler.
(3)     Başvuru sahibinin, yatırım ilinde yerleşik olması zorunlu değildir.
(4)     Ekonomik yatırımlara yönelik yatırım proje tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas proje tutarının % 50 si oranındaki katkı payının finansmanını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.
(5)     Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali açıdan tamamen kamudan bağımsız olması gerekir. İl özel idaresi ve belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkların başvuruları program kapsamında değerlendirilmez.
(6)     Vadesi geçmiş Vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş Prim borcu olanlar başvuru yapamazlar.
Toplu basınçlı sulama sistemi yatırım projelerine başvurabilecek kurum ve kuruluşlar
Mevcut sulama tesislerinin toplu basınçlı sulama tesisine dönüştürülmesine yönelik iyileştirme ve geliştirme yatırım konularına sadece sulama kooperatifleri ve köylere hizmet götürme birlikleri tüzel kişilik olarak başvurabilirler.
-Ekonomik Yatırımlar
a) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım proje başvurularına verilecek toplam hibe tutarı, bireysel başvurular için 50.000 YTL, grup başvuruları için 250.000 TL'yi geçmez.
b)    Hibeye esas proje toplam tutarları bireysel başvurularda 100.000 YTL, grup başvurularında 500.000 YTL'yi aşmadığı takdirde hibeye esas proje toplam tutarının % 50 sine hibe yoluyla destek verilir.
Projeler bütçeleri KDV hariç hesaplanmalıdır.
-Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları
a)    Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen altyapı tesislerine yönelik yatırımlarda, toplam hibe miktarı 375.000 YTL' yi geçmez.
b)    Hibeye esas proje toplam tutarı 500.000 YTL' yi aşmadığı takdirde, katma değer vergisi dahil hibeye esas proje toplam tutarının % 75 ine hibe desteği sağlanır.
Projeler bütçeleri KDV hariç hesaplanmalıdır.
Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan proje teklifleri, tebliğin yayım tarihi olan 30/Ekim/2009 tarihinden itibaren altmış gün içinde Aydın Tarım İl Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.
Bu konuda daha fazla bilgi almak isteyen yatırımcılar, birey ve gruplar, Aydın İl Tarım Müdürlüğüne müracaat edebilirler.
Telefon numaraları: 0 256 211 30 00 - 211 30 01 - 211 30 02 santral
(dahili 102 veya 107)
211 29 92 Destekleme Şube Müdürü
İsteyen yatırımcılar Tarım Bakanlığımızın www.tarim.gov.tr ile www.tedgem.gov.tr internet adresinden bilgi alabilirler.

 

Bu haber 2017 kez okundu.

FOTOĞRAF GALERİSİ

Bu habere ait başka fotoğraf bulunmamaktadır.
Yorumlar
    Henüz bu habere ait yorum bulunmamaktadır. Yorum Yaz